Przejdź do treści

Rehabilitacja 25 plus

 • przez

O PROGRAMIE


Do kogo skierowany jest Program” Rehabilitacja 25 plus”?
Zgodnie z założeniami PFRON i wytycznymi obowiązującymi w programie beneficjentami zajęć są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 24 roku życia,z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), natomiast w uzasadnionych przypadkach, o ile spełnione są pozostałe warunki dopuszcza się możliwość udziału w programie osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 20 roku życia, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).
W bieżącym roku szkolnym realizacje programu rozpoczęliśmy 25 osobową grupą absolwentów z naszej szkoły i innych placówek, którzy odpowiadają kryterium naboru określonym przez PFRON. Co robimy w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus”? Każdego roku podsumowujemy nasze działania, robimy ewaluacje i dopasowujemy zajęcia do przyszłych beneficjentów, biorąc pod uwagę ich możliwości, predyspozycje oraz zainteresowania. W ramach bieżącej edycji Programu zaplanowano udzielanie wsparcia w zakresie:

 • usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych;
 • udziału w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
 • rozwijania zainteresowań;
 • pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności (RWAS);
 • pomocy psychologicznej i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
 • działań aktywizujących zawodowo w przypadku absolwentów SPdP.

Organizujemy zajęcia z zakresu:

 • gospodarstwa domowego,
 • prac porządkowych,
 • pielęgnacji zieleni,
 • rękodzieła,
 • kół zainteresowań ( sportowe, taneczne i komputerowe),
 • RWAS,
 • gimnastyki korekcyjnej

oraz wycieczki, zajęcia z psychologiem oraz zajęcia opiekuńcze i terapeutyczne, podczas których absolwenci w/w placówek mogą uczyć się nowych rzeczy oraz utrwalać dotychczas nabyte umiejętności.
Zapraszamy!

REKRUTACJA

 • Do programu przyjmowani są absolwenci SPdP, ORW, OREW na podstawie deklaracji złożonej przez rodziców, do którego należy dołączyć, w zależności od formy uczestnictwa:
 • świadectwo ukończenia SPdP, ORW, OREW;
 • orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez komisję ds. orzekania o niepełnosprawności.

W bieżącej edycji nabór wniosków został wznowiony. Zapraszamy!